Referat generalforsamling 2019

 

  1. 1.     Velkomst ved Formand

Pia bød velkommen til de fremmødte.

 

  1. 2.     Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Flemming Knudsen som blev valgt.

 

  1. Valg af referent samt 2 stemmetællere.

KP blev valgt som referent.  Lone og Jonna blev stemmetællere.

 

  1. 4.     Oplæg ved Vordingborg Kommune. Ny nærdemokratimodel 

 

v. Ole Hampenberg afdelingschef for ”Strategi og Implementering”.

Ole fortæller, at han har været med i udvalget, som har udarbejdet § 17 stk. 4.

Udvalget har lavet oplægget til den ny ”Nærdemokrati model”.

Modellen har været undervejs et års tid.

 

Hvis man har fulgt med i dagspressen tror man, at det kun handler om Lokalråd, men det er ikke tilfældet. 

Modellen handler om meget mere bl.a. implementerer alle frivillige råd, ungdomsråd, digitale medier m.m..

Modellen skal udvikle nærdemokrati, så flere deltager.

Lokalfora skal forbinde foreningerne i et lokalt område.

Mern er et godt eksempel på samarbejdet mellem frivillige foreninger.

 

I byer med f.eks. 10.000 indbyggere kan det være udfordrende, at samle borgerne, og det er et problem, hvis kun 12 fremmødte varetager udviklingen i en by med så mange indbyggere.

Fremadrettet er det vigtigt, at samle foreninger og frivillige i et bedre samarbejde.  Det går ikke, at ganske få bestemmer så meget.

 

Et godt eksempel er ”Mern Ådal”, hvor flere forskellige foreninger går sammen om det samme projekt, det er et godt eksempel i Vordingborg Kommunen.

 

Der kommer nye vedtægter.

Dialogmøderne nedlægges idet det var udfordrende for politikerne, at svare på flere af de spørgsmål der blev stillet. 

Dialogmøderne erstattes med ”Team Shops”,

”Team Shops” betyder at, Lokalfora kan inviterer de relevante politikkere, inden for det område man ønsker en diskussion omkring.

 

Der ud over afholdes der stormøder, med de relevante temaer der måtte være i kommunen.

Det kan f.eks. være placering af idrætsanlæg.

Her er det vigtigt med det bedste samarbejde, så faciliteterne spredes på bedste måde til gavn for flest mulige borgere.

 

Økonomien bliver også ændret. Hidtil modtog hver lokalråd 18.000 kr. om året og sidste år hele 36.000 kr. 

Nogle Lokalråd fik desværre ikke brugt sine midler.

Det er ikke holdbart, at pengene bare står på en bankkonto. 

Fremover vil hver Lokalfora modtage7.500 kr. om året, og derudover kan man i Lokalfora søge om Lupmidler til projekter.

Det bliver en 100 % pulje uden medfiniancering.

Medfinanceringen var tidligere 50 %  hvilket var en hindring i mange lokalråd.

 

Der kommer et nyt nyt samlende råd.

Lokalforum får 2 pladser. 

Frivillige råd for 5 pladser og

Politikere får 4 pladser. Derved er politikerne i mindretal, så de ikke alene kan sætte dagsordenen. 

Det kommer også 3 områdekoordinatorer, hvor foreningerne kan få råd og vejledning.

Kommunen har også haft en kritisk gennemgang af embedsværket for at gå fra ”Myndighed” til ”Partner”

 

Pia/KP:  Vi har støttet den nye model. Den giver os meget bedre adgang til forvaltningen der kender lovgivningen vedr. et emne.  De hjælper os med at ”klæde os på” så når vi møder politikerne er vi meget bedre forberedte og kan sige ”det rigtige”.  Det er også en stor fordel, at de politikere vi så møder, er dem som sidder i de udvalg emnet drejer sig om.

Det er også vigtigt at kommunen har en ”Fundraiser” vi kan trække på.  Ikke mindst vedr. ”Mern Ådal” projektet.  Vi har som almindelig borger ikke nok indsigt i selv at søge. 

 

 

  1. 5.     Formandens beretning

Pia Petersen berettede om at der siden sidst var afholdt en Fastelavns- og Fællesspisnings arrangement i Forsamlingshuset med ca. 80 deltagere, hvilket var rigtigt godt. Det blev afholdt sammen med Håndværker og Borgerforeningen, Veteranerne, Forsamlingshuset og Lokalrådet.

Sommerfesten blev igen afholdt i Præstens Have. Denne gang med tilmelding, hvilket gik over al forventning.  Til sidst måtte vi annoncere at alt var udsolgt. Det var en rigtig hyggelig aften med god stemning og musik.

Det blev arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet, Veteranerne, Håndværker og Borgerforeningen og Lokalrådet.

Ellers har vi brugt meget tid på møder vedr. den nye nærdemokratimodel, som vi har støttet. 

Pia afsluttede beretningen med at det var dejligt at mange foreninger var sammen om arrangementerne.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. ) Fremlæggelse og godkendelse af Lokalrådets økonomi (kasseren)

Ib  fremlagde regnskabet.

Fra salen:  Beløbet til ”Jesper B. Nielsen” skal være til ”Øster Egesborgs Landsby laug”

Regnskabet blev godkendt.

 

      7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

          På valg er:

          Bestyrelsesmedlem Pia Petersen: Blev genvalgt        

          Bestyrelsesmedlem Ib Petersen: Blev genvalgt

          Bestyrelsesmedlem KP Nielsen: Blev genvalgt

         Der vælges suppleanter:

         Suppleant 1: Jonas Olsen

         Suppleant 2: Anders Christiansen.

 

  1. 8.     Emner til debat/orientering/foredrag el. lign.

 

Grønne områder ved Alex.

Vi er en flok frivillige der hver torsdag mødes og holder områderne langs åen, bålhytten. Omkring Idekontoret og nu også stierne i Mern Ådal, så der er meget græsslåning. Vi  har derfor erhvervet en traktor med en kraftig motor, hvilket hjælper meget. Der ud over vedligeholder vi bålhytte og bord bænksæt m.m.

Vi har hjulpet Mern Ådal bl.a. med at fylde jord i 24 plantekasser og næste torsdag hjælper vi med at plante bærbuske. Der er også opsat stålborde i ”Udekøkkenet”.

Der kommer en sti langs åen i 2020. Godt for gangbesværede.

På Idekontoret i  Bremers hus er der bogcafe og brædtspil tirsdage aftener.

 

Fra salen:  Forslag med gamle film f.eks. 3 lørdage i vinterhalvåret.

Bestyrelsen:  Vi bakker op såfremt forslagsstillere selv står for arrangementet.

 

 

 

 

 

Integration v. Ole Nielsen.

Kører videre som de foregående år med fra 0 til 10 deltagere pr gang, og det går godt.  Tøjdage plejer at være et tilløbsstykke, men ikke sidste gang. Derfor modtager vi ikke mere tøj m.m.

Vi har skaffet ca. 10 cykler og hjulpet med til at sætte dem i stand. Det har været en succes.

Vi er glade for at være på Idekontoret og håber der kan findes en løsning med at blive der.

Fra salen: Godt med cykler men de er farlige i trafikken.

                 Fremragende initiativ med integrationen.

Svar fra Ole:  Vi kan ikke gå ved siden af cyklerne og passe på.  Det er forældrenes ansvar.

 

Blomstergruppen v. Linda Hemmingsen.

Har været et hårdt år bl.a. med helbredet, men kummerne har stået flot til glæde for byen. Heldigvis er Jonna Kolding med, men det ville være rart  hvis flere ville hjælpe til, især med vandingen.  Vi vil også gerne have hjælp til at lægge gran på kummerne.  Også en stor tak til Købmanden, der fik en klapsalve på Linda´s opfordring.

KP: Købmanden har sagt, at der kan være juleudsmykning uden for butikken på det nye fortov, og bestyrelsen vil være behjælpelig med indkøb af julepynt.

 

Midtbyen m.m. v. KP:

Bytorv:  Bliver færdiggjort i 2020.  Arbejder på at få sat en skitse op, der viser indretningen.

Stationen: Udvendig er godt på vej. Er ved at blive renoveret  indvendig. Én prøvebolig under opførelse ved siden af stationen. Lejlighederne bliver formentlig udlejet som almen nyttige boliger gennem en boligforening. Vi arbejder på at få et Bykontor der, men skal vist dele det med  lejerne,  så der er nok knap så interessant, men vi undersøger det nærmere, når bygningen er færdigrenoveret. Politisk op ad bakke, hvis vi ikke selv drifter. Når stationen står færdigt bliver bydelen meget spændende og tidstypisk med Teknisk Skole, Posthuset, Byllings med nye flotte vinduer, og ikke mindst saftstationen, hvor ejerne har restaureret klimaskærmen.

Fra salen: Det bliver meget flot.

 

 Idekontoret (Bremers Hus): Er et dejligt sted med Bogcafe, brædtspil, Integration og til møder.  Huset er købt af kommunen til nedrivning. Efter planen når stationen står færdig. Vi vil gerne beholde huset, som måske kan lade sig gøre, men  vi skal selv drifte det.  Det bliver svært, bl.a. med varme, da det er dårligt isoleret.  Der ud over er der forsikringer, afgifter og vedligehold m.m.  Vi arbejder videre med projektet.

 

Mern Ådal: Et spændende projekt, hvor skolen, Menighedsrådet, Mern Ungdoms- og  Idrætsforening, Mern Håndværker og Borgerforening og Lokalrådet er fælles om projektet.  Der er plantet ca. 400 træer. Bygget et udekøkken og sheldere. Shelderne er der dog ikke mere, da de ikke var sikre at opholde sig i. Det er Kommunens ansvar og der er indhentet tilbud på nye.  Kommende projekter der skal søges penge til er en udsigtsplatform og en kombineret amfibieteater og udekirke.

 

      9. Evt:  Linda efterlyste hjælp til vanding til sommer.

 

  10.. Afslutning ved formanden.

         Pia takkede for fremmødet og de gode spørgsmål. !!!!