Referat dialogmøde Mern og Øster Egesborg Sogne torsdag d. 7/2-2019 kl. 19.00-21.00 i Mern Forsamlingshus.

Vores udvalg består af:

 

Nikolej W. Reichel (S)

Thorbjørn Koldbo (S)                 Forhindret

Susan Thydal  (S)                        Forhindret

Marie Hansen (O)                      Forhindret

Peter Ole Sørensen (V)

Kirsten Overgaard (V)

 

 

Dagsordren:

 1. Velkommen ved Formanden

Pia bød velkommen.

 1. Valg af ordstyrer.

Michael Petersen blev valgt.

 1. Valg af referent

KP blev valgt

 1. Præsentation af Politikerne

Nicolalej W. Reichel (S):  Med i følgende udvalg: Turisme, Udvikling og Erhverv.  Børn, Unge og familie.

Peter Ole Sørensen (V): Med i Turisme, Udvikling og Erhver.  Kultur, Idræt og Fritid.

Kirsten Overgaard (V):  Med i Social og Psykiatri.  Plan og Teknik. Børn, Unge og Fritid.

 1. Hvad sker der i Mern?
  •  Lokale tryghedsambassadører Ved Alex Knudsen.

Fortalte at Politiet i går var i byen, ikke på grund af optøjer, men for at fortælle om et nyt tiltag, hvor han selv og Jesper Nielsen, Øster Egesborg var udpeget til tryghedsambassedører.

Det betyder ikke at vi skal gå rundt og patruljere, men folk kan henvende sig til os, hvis de synes der er et problem der skal tages op.

Pia Petersen berettede om et møde med Politiet, hvor de fortalte om beredskabsplanen, hvis der kommer flygtninge til Lindholm.  Det var meget tryghedsskabene, og det virker virkelig som om, at de har en god plan.

Kirsten Overgaard: En bemærkning til tryghedsambassadøren. Det kan også være små brune poser med noget pulver i, hvis nogen har set noget. Det kan man også rapportere videre.

  • Integrationsgruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi? Ved Ole Nielsen.

Ikke de store ændringer siden sidste år. Lektiecafeen er et stabilt hold med op til 10 børn, flest Somalier. Sidste år spurgte vi om hjælp til cafeen og det har vi fået, så det stemmer overens med hjælpere og børn.  Vi er flyttet fra Idekontoret ned til Bremer hus, hvor der er rigtigt hyggeligt.  Kommunen må gerne vente længst muligt med at rive det ned, for vi ved ikke hvor vi ellers skal være.

Vi har haft en rigtig hyggelig tøj-dag m.m. hvor der var kø helt ud på fortovet. Det er altid en stor succes..

  • Blomstergruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi?  Ved Linda  Petersen.

Julepynten har gået over al forventning i år. Har fået mange roser. Så er jeg blevet lovet et pænt juletræ kvit og frit, samt sat op så det ikke vælter. Stor tak til Jette og Jens Rasmussen.  Jeg har heldigvis fået en medhjælper, som desværre er syg i dag. Det er Jonna Colding Henriksen.

Kirsten Overgaard: Hvad er sommerplanen?

Masser af kummer rundt i byen.

 

  •  Mern Ådal. Hvor langt er vi?  Ved KP

Projekt Mern Ådal er et ”Samskabelsesprojekt” mellem skole og foreninger i lokalsamfundet som kommunen støtter op om.

Set bagud:

Der har været problemer med kvaliteten af shelterne og at ca. 70 % af de nyplantede træer var gået ud, bl.a. på grund af tørken.

Bestyrelsen med Jens Rasmussen i spidsen fik gjort opmærksom på problemerne.

Skoleleder Anne-Marie Jacobsen og skoleleder Bendt Wittrock Jespersen fik hurtigt fat i øverste myndigheder i kommunen for at få placeret ansvaret for projekt Mern Ådal.

Det resulterede i at det nu er øverste chef for Trafik Park og Havne, der har ansvaret for shelterne og beplantningen i de næste 3 år, indtil træerne kan passe sig selv.

I efteråret er der plantet yderligere ca. 180 træer med stor hjælp fra elever og lærere. Mest blandede frugttræer.

Fremadrettet.

Genplantning af træer udføres af kommunen.

Der er landet ca. 20 højbede der beplantes til foråret.

Der etableres også et udekøkken til foråret.  Med erfaringerne med shelterne kontaktede Anne-Marie og Bendt chefen for ”Vedligehold af Kommunens Bygninger” som nu har påtaget sig ansvaret for indhentning af tilbud og opfølgning af projektet.

Stier m.m.

Kommunen har bevilget 700.000 kr. til stier m.m. til projekt Mern Ådal, hvilket vi naturligvis ikke er helt utilfredse med.

Beløbet skal gerne fordobles ved at søge bl.a. ”Forsøgsprojekter i Landdistrikterne” og fonde, således at der også kan etableres en udsigtsplatform for kørestolsbrugere og andre tiltag, afhængig af hvor langt pengene rækker.  Disse fonde er 50% puljer. Derfor gør bevillingen fra kommunen en stor forskel, idet den går ind og dækker de manglende 50%. Der er nedsat en gruppe, der arbejder med ovenstående.  Stier m.m. forventes afsluttet foråret 2020.

Sankt Hansbål bliver fremover afholdt på skolen af Mern Håndværker og Borgerforening.

 

Byfornyelsen.

Der er planlagt en handicapsti fra Gl. Præstøvej til Engen langs Mern Å. Der mangler accept fra én lodsejer, så derfor er arealet langs åen ikke tilgængelig endnu. Vi håber det falder på plads.

Nyt fortov ud for købmand og torv starter snarest muligt.  Derefter udføres selve bytorvet. 

Stationsbygningen:  Renovering starter til foråret.

På hjørnet Gl. Præstøvej og Jungshovedvej er planen at der sås græs, plantes nogle træer og etableres et bord-bænk sæt.

 

 

 1. LUP Ved Pia Petersen

 

Vi skal have skrevet en ny LUP i år.  Stor tak til Rubin og John Hove for det store arbejde med den første, men nu skal den opdateres. Vi tænker, at de forskellige foreninger kan skrive om de projekter de gerne vil have gang i fremover.  Vi er desuden blevet kontaktet af Lions Club i Tolstrup, som gerne vil skrives ind i den. Og det vil vi rigtig gerne samarbejde med dem om.

 

KP: Vi er glade for, at det er nemmere at søge penge fra LUP midlerne. Tak for det!

 

 

 1. Fra salen.

Flemming Knudsen. Det er rigtig godt at der er blevet asfalteret i Mern by, men det kniber med at komme ud over byskiltet. På småvejene er store stykker i siderne af vejen brækket af. I andre kommuner smides der noget lyst materiale på siderne af vejen. Det er også hårdt for vejene med al den tunge trafik der er. Kan det ikke forbydes?

 

Linda Petersen: Også et problem på Lilliendalsvej.   Mange tunge køretøjer og der køres for stærk. Kommer der ikke bump?

 

Kirsten Overgaard: Vedrørende asfaltering skal der laves nye kontrakter sidst på året, men da der kun er et fast beløb afsat til det, er det ikke sikkert at det bliver bedre. Problemet i vejsiderne skyldes vand, som ikke kan ledes væk. Det vil koste ca. 50 mill. Kr. at udbedre det. Penge som vi ikke har.  Vil bringe opfordringen med færre tunge køretøjer videre.

 

Michael Petersen: Der er sparet på vedligehold af veje i mange år, og så ved vi at regningen kommer nu.  Med hensyn til Lilliendalsvej, har jeg hørt, at der ikke bliver bump, men en 2+1 vej.

Per Ole Sørensen:  Det er et problem med fartsyndere. Alle burde køre ordentlig, men med mere nærpoliti er det måske mulighed for et tættere samarbejde om fart kontrol m.m.

 

Pia Petersen afsluttede mødet, og takkede politikerne og de fremmødte for gode spørgsmål/kommentarer og svar.

 

 

Lokalrådet indstiller til kommunen at:

Bedre vedligehold af ”andre veje” i området uden for Mern By.  Især brækker kanterne af vejene i store flager.  Kan kanterne forstærkes ved udlægning af egnet materiale, f.eks. knust beton eller lign.

 

Kun nødvendig kørsel med tunge køretøjer på de mindre veje.

 

Foretage fartdæmpende foranstaltninger på Lilliendalsvej f.eks. bump.

.

Vores udvalg består af:

 

Nikolej W. Reichel (S)

Thorbjørn Koldbo (S)                 Forhindret

Susan Thydal  (S)                        Forhindret

Marie Hansen (O)                      Forhindret

Peter Ole Sørensen (V)

Kirsten Overgaard (V)

 

 

Dagsordren:

 1. Velkommen ved Formanden

Pia bød velkommen.

 1. Valg af ordstyrer.

Michael Petersen blev valgt.

 1. Valg af referent

KP blev valgt

 1. Præsentation af Politikerne

Nicolalej W. Reichel (S):  Med i følgende udvalg: Turisme, Udvikling og Erhverv.  Børn, Unge og familie.

Peter Ole Sørensen (V): Med i Turisme, Udvikling og Erhver.  Kultur, Idræt og Fritid.

Kirsten Overgaard (V):  Med i Social og Psykiatri.  Plan og Teknik. Børn, Unge og Fritid.

 1. Hvad sker der i Mern?
  •  Lokale tryghedsambassadører Ved Alex Knudsen.

Fortalte at Politiet i går var i byen, ikke på grund af optøjer, men for at fortælle om et nyt tiltag, hvor han selv og Jesper Nielsen, Øster Egesborg var udpeget til tryghedsambassedører.

Det betyder ikke at vi skal gå rundt og patruljere, men folk kan henvende sig til os, hvis de synes der er et problem der skal tages op.

Pia Petersen berettede om et møde med Politiet, hvor de fortalte om beredskabsplanen, hvis der kommer flygtninge til Lindholm.  Det var meget tryghedsskabene, og det virker virkelig som om, at de har en god plan.

Kirsten Overgaard: En bemærkning til tryghedsambassadøren. Det kan også være små brune poser med noget pulver i, hvis nogen har set noget. Det kan man også rapportere videre.

  • Integrationsgruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi? Ved Ole Nielsen.

Ikke de store ændringer siden sidste år. Lektiecafeen er et stabilt hold med op til 10 børn, flest Somalier. Sidste år spurgte vi om hjælp til cafeen og det har vi fået, så det stemmer overens med hjælpere og børn.  Vi er flyttet fra Idekontoret ned til Bremer hus, hvor der er rigtigt hyggeligt.  Kommunen må gerne vente længst muligt med at rive det ned, for vi ved ikke hvor vi ellers skal være.

Vi har haft en rigtig hyggelig tøj-dag m.m. hvor der var kø helt ud på fortovet. Det er altid en stor succes..

  • Blomstergruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi?  Ved Linda  Petersen.

Julepynten har gået over al forventning i år. Har fået mange roser. Så er jeg blevet lovet et pænt juletræ kvit og frit, samt sat op så det ikke vælter. Stor tak til Jette og Jens Rasmussen.  Jeg har heldigvis fået en medhjælper, som desværre er syg i dag. Det er Jonna Colding Henriksen.

Kirsten Overgaard: Hvad er sommerplanen?

Masser af kummer rundt i byen.

 

  •  Mern Ådal. Hvor langt er vi?  Ved KP

Projekt Mern Ådal er et ”Samskabelsesprojekt” mellem skole og foreninger i lokalsamfundet som kommunen støtter op om.

Set bagud:

Der har været problemer med kvaliteten af shelterne og at ca. 70 % af de nyplantede træer var gået ud, bl.a. på grund af tørken.

Bestyrelsen med Jens Rasmussen i spidsen fik gjort opmærksom på problemerne.

Skoleleder Anne-Marie Jacobsen og skoleleder Bendt Wittrock Jespersen fik hurtigt fat i øverste myndigheder i kommunen for at få placeret ansvaret for projekt Mern Ådal.

Det resulterede i at det nu er øverste chef for Trafik Park og Havne, der har ansvaret for shelterne og beplantningen i de næste 3 år, indtil træerne kan passe sig selv.

I efteråret er der plantet yderligere ca. 180 træer med stor hjælp fra elever og lærere. Mest blandede frugttræer.

Fremadrettet.

Genplantning af træer udføres af kommunen.

Der er landet ca. 20 højbede der beplantes til foråret.

Der etableres også et udekøkken til foråret.  Med erfaringerne med shelterne kontaktede Anne-Marie og Bendt chefen for ”Vedligehold af Kommunens Bygninger” som nu har påtaget sig ansvaret for indhentning af tilbud og opfølgning af projektet.

Stier m.m.

Kommunen har bevilget 700.000 kr. til stier m.m. til projekt Mern Ådal, hvilket vi naturligvis ikke er helt utilfredse med.

Beløbet skal gerne fordobles ved at søge bl.a. ”Forsøgsprojekter i Landdistrikterne” og fonde, således at der også kan etableres en udsigtsplatform for kørestolsbrugere og andre tiltag, afhængig af hvor langt pengene rækker.  Disse fonde er 50% puljer. Derfor gør bevillingen fra kommunen en stor forskel, idet den går ind og dækker de manglende 50%. Der er nedsat en gruppe, der arbejder med ovenstående.  Stier m.m. forventes afsluttet foråret 2020.

Sankt Hansbål bliver fremover afholdt på skolen af Mern Håndværker og Borgerforening.

 

Byfornyelsen.

Der er planlagt en handicapsti fra Gl. Præstøvej til Engen langs Mern Å. Der mangler accept fra én lodsejer, så derfor er arealet langs åen ikke tilgængelig endnu. Vi håber det falder på plads.

Nyt fortov ud for købmand og torv starter snarest muligt.  Derefter udføres selve bytorvet. 

Stationsbygningen:  Renovering starter til foråret.

På hjørnet Gl. Præstøvej og Jungshovedvej er planen at der sås græs, plantes nogle træer og etableres et bord-bænk sæt.

 

 

 1. LUP Ved Pia Petersen

 

Vi skal have skrevet en ny LUP i år.  Stor tak til Rubin og John Hove for det store arbejde med den første, men nu skal den opdateres. Vi tænker, at de forskellige foreninger kan skrive om de projekter de gerne vil have gang i fremover.  Vi er desuden blevet kontaktet af Lions Club i Tolstrup, som gerne vil skrives ind i den. Og det vil vi rigtig gerne samarbejde med dem om.

 

KP: Vi er glade for, at det er nemmere at søge penge fra LUP midlerne. Tak for det!

 

 

 1. Fra salen.

Flemming Knudsen. Det er rigtig godt at der er blevet asfalteret i Mern by, men det kniber med at komme ud over byskiltet. På småvejene er store stykker i siderne af vejen brækket af. I andre kommuner smides der noget lyst materiale på siderne af vejen. Det er også hårdt for vejene med al den tunge trafik der er. Kan det ikke forbydes?

 

Linda Petersen: Også et problem på Lilliendalsvej.   Mange tunge køretøjer og der køres for stærk. Kommer der ikke bump?

 

Kirsten Overgaard: Vedrørende asfaltering skal der laves nye kontrakter sidst på året, men da der kun er et fast beløb afsat til det, er det ikke sikkert at det bliver bedre. Problemet i vejsiderne skyldes vand, som ikke kan ledes væk. Det vil koste ca. 50 mill. Kr. at udbedre det. Penge som vi ikke har.  Vil bringe opfordringen med færre tunge køretøjer videre.

 

Michael Petersen: Der er sparet på vedligehold af veje i mange år, og så ved vi at regningen kommer nu.  Med hensyn til Lilliendalsvej, har jeg hørt, at der ikke bliver bump, men en 2+1 vej.

Per Ole Sørensen:  Det er et problem med fartsyndere. Alle burde køre ordentlig, men med mere nærpoliti er det måske mulighed for et tættere samarbejde om fart kontrol m.m.

 

Pia Petersen afsluttede mødet, og takkede politikerne og de fremmødte for gode spørgsmål/kommentarer og svar.

 

 

Lokalrådet indstiller til kommunen at:

Bedre vedligehold af ”andre veje” i området uden for Mern By.  Især brækker kanterne af vejene i store flager.  Kan kanterne forstærkes ved udlægning af egnet materiale, f.eks. knust beton eller lign.

 

Kun nødvendig kørsel med tunge køretøjer på de mindre veje.

 

Foretage fartdæmpende foranstaltninger på Lilliendalsvej f